Core Talent Ontwikkeling

Doel: Jong talent opleiden tot leiders.
Vooropleiding: Assessment en CMT verplicht als vooropleiding.
Duur: traject van 8 – 10 maanden met maandelijkse bijeenkomsten
Werkwijze: individueel en groep.

Als een bedrijf talentontwikkeling goed organiseert, blijkt dit vooral te leiden tot een toename in de kwaliteit, een stijging in het aantal producten en/of services, groei in productiviteit per fte en toename van de marge (onderzoeksrapport ASA, arbeidsbemiddelaar).

In de praktijk gaan zaken namelijk vaak anders dan de voorafgaande opleiding. Dit vereist aanpassing en flexibiliteit van medewerkers, want ieder bedrijf heeft uitgesproken en onuitgesproken codes.

Uitgangspunt

Als er mogelijkheden in een bedrijf zijn om door te groeien dan is het goed talent te ontdekken en deze te laten ‘ontroesten’. Het gaat erom dat het talent ‘lerend’ blijft dat betekent netwerken, nieuwsgierig zijn, en bijscholing. Iemand kan slechts goed functioneren wanneer deze zijn ‘inner dialogue’ en zijn conflicterende gewoonten en belemmerende overtuigingen psychologisch goed kan managen. Om een goede integratie van ‘soft skills’ te waarborgen is het noodzakelijk hier herhaald onderricht in te ontvangen door middel van individuele coaching, groepssessies, informatie en trainingen.

Talentontwikkelingsprogramma

In een ‘talenttraject’ is het aan te bevelen dat iedere deelnemer, zelfstandig of in een groep, in de werksituatie projecten uitvoert. Terwijl de deelnemer aan dit project werkt, bespreekt hij de voortgang daarvan in aangeboden tweedaagse workshops waar vaardigheidstraining en individuele coaching plaatsvindt. In deze bijeenkomsten wordt het project of delen daarvan geëvalueerd door alle deelnemers van de workshop. Hier worden gespreks- en presentatietechnieken opgewaardeerd en wordt duidelijk hoe je moet communiceren om een positieve uitkomst te bereiken. En dat als je inspireert en met empathie de ander (collega, klant) benadert, je je resultaat gunstig beïnvloed. Ook ontstaat een grotere vaardigheid met betrekking tot onderhandelen en krijgen de trainees een duidelijk zicht op het ontwikkelen en uitwerken van strategische visies.

Resultaat

 Talentontwikkeling kan deelnemers aanraken en motiveren om:

 • het beste uit zichzelf te halen en prestaties te willen verbeteren
 • successen te boeken en daar trots op te zijn
 • handelingsmogelijkheden te vergroten
 • oplossingsgericht i.p.v, probleemgericht te handelen
 • te weten wie je wilt zijn en wat de doelen in leven en werk zijn
 • het vermogen tot zelfsturing te ontwikkelen
 • eigen verantwoordelijkheid te nemen en zo te groeien naar volwassenheid
 • leren als een actief en dialogisch proces te zien
 • zich bewust te worden van hardnekkige patronen en zich vrijer te voelen in gedrag
 • de interactie met anderen te verbeteren

 Programma

Het programma van de en talentontwikkelingstraject is toegespitst op de wensen van het bedrijf en de kwaliteiten van de deelnemers. Er zijn 4 tot 16 modulen die kunnen worden afgelegd en die in principe bestaan uit:

 • losstaande workshops, met nadruk op ‘soft skills’.
 • blokken van 2 aansluitende trainingsdagen, individuele begeleiding door oefeningen en gesprekken met trainers.
 • maandelijkse individuele begeleiding
 • benoemen van mentoren en/of buddy’s voor interne afstemming en motivatie.
 • permanente educatie

Inhoud van de workshops en trainingsdagen:

 • oefenen met de instrumenten zodat dat deelnemers authentieke creatieve communicatie kunnen toepassen. De instrumenten zijn ademhalingstechnieken, lichaamsoefeningen en het toepassen van het reactiekeuze moment.
 • intervisie betreffende het toegewezen project. Hierbij wordt er informatie uitgewisseld tussen alle partijen, kan er een rollenspel ontstaan door verschillende mogelijkheden van aanpak te bespreken en leren de deelnemers in de groep hoe ze volgens specifieke modellen hun inbreng kunnen geven.
 • informatie uitwisseling over psychologie en neurologie, specifiek met betrekking tot lichaamstaal, communicatie, beïnvloeding, doelen, passie, inspiratie.
 • groepsoefeningen om het geleerde in de praktijk te kunnen toepassen.

Training en coaching

Onze trainers/coaches dragen zorg voor:

 • een hoogwaardige relatie met de deelnemer
 • veiligheid, competentie en autonomie
 • betekenisvolle activiteiten en ruimte voor diversiteit
 • aanhaking bij de cultuur
 • empowerment
 • gezamenlijke verantwoordelijkheid
 • sociale kracht
 • wegnemen van belemmeringen
X