Algemene voorwaarden Core Coach Opleiding PDF

Deelname

 • Deelname aan de Core Coach Opleiding kan na een intake gesprek
 • Instituut Core behoudt het recht een deelne(e)m(st)er de toegang tot het tweede jaar van de Core Coach Opleiding te ontzeggen
 • Een deelne(e)m(st)er kan de Core Coach Opleiding alleen succesvol afronden als deze 90% van de dagen aanwezig is geweest

 

Betaling

 • De verschuldigde opleidingskosten en verblijfkosten dienen voor aanvang van de Core Coach Opleiding te zijn voldaan. Alle kosten door wanbetaling zijn voor rekening van de deelne(e)m(st)er
 • Na overleg kan door een deelne(e)m(st)er gespreid betaald worden

In geval van annulering van de Core Coach Opleiding gelden de volgende regelingen:

 • Annulering tot 4 weken voor aanvang van de Core Coach Opleiding: geen kosten.
 • Annulering tussen 4 en 2 weken voor aanvang van de Core Coach Opleiding: 50% van de opleidingskosten verschuldigd.
 • Annulering minder dan 2 weken voor aanvang van de Core Coach Opleiding: 100% van de opleidingskosten verschuldigd.
 • De verblijfkosten dienen bij annulering minder dan 4 weken van tevoren altijd te worden betaald.
 • Annulering dient schriftelijk plaats te vinden. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel of de emaildatum.

 

Restitutie

 • Wanneer een deelne(e)m(st)er besluit de Core Coach Opleiding niet voort te zetten wordt geen restitutie gegeven over de niet voltooide opleidingsdagen.
 • Wanneer een deelne(e)m(st)er gedurende de Core Coach Opleiding langdurig ziek wordt, en de betaling is voltooid, zal het tegoed worden overgeheveld naar een volgend jaargang waar de deelne(e)m(st)er opnieuw aan kan deelnemen vanaf de start van het jaar.
 • Wanneer een deelne(e)m(st)er gedurende de Core Coach Opleiding langdurig ziek wordt, en de betaling is nog niet voltooid, is een deelne(e)m(st)er verplicht het nog openstaande bedrag te voldoen minus aftrek van het nog niet verkregen opleidingstermijn.
 • Gemiste opleidingsdagen worden niet gerestitueerd of ingehaald.
 • Gemiste supervisiedagen kunnen 1 keer per jaar ingehaald worden op een extra in te plannen supervisiedag, gekozen door deelne(e)m(st)er(s) en leraar.

 

Geheimhouding

 • Beide partijen zijn verplicht, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Core Coach Opleiding van elkaar en andere deelne(e)m(st)ers hebben verkregen.

 

Intellectueel eigendom

 • Instituut Core behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die het toekomt op grond van de Auteurswet
 • Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld worden door Instituut Core voor de Core Coach Opleiding, zijn en blijven eigendom van Instituut Core. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen uitdrukkelijke toestemming van Instituut Core
 • Alle door Instituut Core verstrekte stukken, zoals teksten, oefeningen, interventies, adviezen, voorbeelden etc ten behoeve van de Core Coach Opleiding, zijn te gebruiken door de deelne(e)m(st)er en zijn te vermenigvuldigen door deelne(e)m(st)er ten behoeve van eigen gebruik. Alle door Instituut Core verstrekte stukken mogen niet door de deelne(e)m(st)er zonder voorafgaande toestemming van Instituut Core openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

 

X